Evia Üdvözöllek Vendég


A Világ, ahol élünk...

Művészeti és ezoterikus közösségi oldal
Főoldal · Regisztráció · Belépés · Fórum · Neked hoztam
Menü
Fotóalbum
Videók
Súgó

Képeinkből
Szavazás
Milyen az oldal?

1. Kitűnő
2.
3. Nem rossz
4. Rossz
5. Szörnyű
Összes válasz: 83
Új tagjaink
Statisztika


Tagjaink száma: 1729
Ma itt jártak:
Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Nyitólap » Fájlok » Cikkek

Miért nem vagyok keresztény?
2011-02-26, 11:48

A keresztény vallások az egyik legagresszívabb istent mutatják be a hívőknek. Saját meggyőződésem és tapasztalataim szerint Isten a Szeretet. A kereszténységhez semmi köze...

Sem nyíltan, sem leplezve nem támogatok olyan vallást, amelynek az istene zsarnok, bosszúálló és kegyetlen. Ezt a cikket ezért írtam meg.

Sem nyíltan, sem leplezve nem támogatok olyan vallást, amelynek az istene zsarnok, bosszúálló és kegyetlen. Az Ószövetség és az Újszövetség egy könyvbe van fűzve, tehát összetartoznak. Ennek a könyvnek a neve: Biblia. Aki keresztény, ezt a Bibliát tartja szentírásnak. Íme a keresztények Atyaistene, más néven Jehova egyik megnyilatkozása:

Mózes V. könyve 28. rész (Károli Gáspár fordítása)

1. 
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;
2. 
És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.
3. 
Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben.
4. 
Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
5. 
Áldott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
6. 
Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.
7. 
Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, a kik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.
8. 
Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
9. 
Az Úr felkészít téged magának szent néppé, a miképen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.
10. 
És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.
11. 
És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt.
12. 
Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.
13. 
És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;
14. 
És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, a melyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.
15. 
Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad:
16. 
Átkozott leszesz a városban, és átkozott a mezőn.
17. 
Átkozott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
18. 
Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
19. 
Átkozott leszesz bejöttödben, és átkozott leszesz kimentedben.
20. 
Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem.
21. 
Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
22. 
Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz.
23. 
Eged, a mely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, a mely lábad alatt van, vassá válik.
24. 
Az Úr eső helyett port és hamut ád a te földedre; az égből száll reád, mígnem elpusztulsz.
25. 
Az Úr megszalaszt téged a te ellenségeid előtt; egy úton mégy ki ő reá, és hét úton futsz előtte, és a föld minden országának rettentésére leszel.
26. 
És eledelévé lesz a te holttested az ég minden madarának és a föld vadainak, és nem lesz, a ki elűzze azokat.
27. 
Megver téged az Isten Égyiptomnak fekélyével, és sülylyel, varral és viszketegséggel, a melyekből ki nem gyógyíttathatol.
28. 
Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elme-zavarodással;
29. 
És tapogatni fogsz délben, a mint tapogat a vak a setétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, a ki megszabadítson.
30. 
Feleséget jegyzesz magadnak, de más férfi hál azzal; házat építesz, de nem lakol benne; szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznát.
31. 
A te ökröd szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból; a te szamarad elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád; a te juhaid ellenségeidnek adatnak, és nem lesz, a ki megszabadítson.
32. 
A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz erő a te kezedben.
33. 
A te földednek gyümölcsét, és minden fáradságos szerzeményedet oly nép emészti fel, a melyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben.
34. 
És megtébolyodol a látványtól, a melyet látni fognak a te szemeid.
35. 
Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és czombjaidon, a melyekből ki nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig.
36. 
Az Úr elvisz téged és a te királyodat, a kit magad fölé emelsz, oly nép közé, a melyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket: fát és követ.
37. 
És iszonyattá, példabeszéddé és gúnynyá leszel minden népnél, a melyek közé elűz téged az Úr.
38. 
Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska.
39. 
Szőlőket ültetsz és míveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a féreg.
40. 
Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak gyümölcse lehull.
41. 
Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid; mert fogságra jutnak.
42. 
Minden fádat és földednek minden gyümölcsét megemészti a sáska.
43. 
A jövevény, a ki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz.
44. 
Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönzöl néki; ő fej lesz, te pedig fark leszel.
45. 
És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked;
46. 
És rajtad lesznek jelül és csudául, és a te magodon mind örökké.
47. 
A miatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén:
48. 
Szolgálod majd a te ellenségeidet, a kiket reád bocsát az Úr, éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkiben; és vasigát vet a te nyakadra, míglen elpusztít téged.
49. 
Hoz az Úr ellened népet meszszünnen, a földnek széléről, nem különben, a mint repül a sas; oly népet, a melynek nyelvét nem érted;
50. 
Vad tekintetű népet, a mely nem tiszteli a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez:
51. 
És felemészti a te barmodnak tenyészését és a te földednek gyümölcsét, mígnem kipusztulsz; a mely nem hágy néked a te gabonádból, borodból, olajodból, és a te teheneidnek fajzásából, juhaidnak elléséből, mígnem kiveszít téged.
52. 
És megszáll téged minden városodban, míglen leomolnak a te magas és erős kőfalaid, a melyekben bízol, minden te földeden: megszáll téged minden városodban, minden te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
53. 
És megeszed a te méhednek gyümölcsét, a te fiaidnak és leányidnak húsát, a kiket ád néked az Úr, a te Istened - a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged.
54. 
A te közötted való finnyás és igen kedvére nevekedett férfi is irígy szemmel tekint az ő atyjafiára, az ő szeretett feleségére és fiainak maradékrészére, a kik megmaradtak még.
55. 
Hogy ne kelljen adnia azok közül senkinek az ő fiainak húsából, a mit eszik, mivelhogy semmi egyebe nem marad a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged minden városodban.
56. 
A közötted való finnyás és kedvére nevekedett asszony (a ki meg se próbálta talpát a földre bocsátani az elkényesedés és finnyásság miatt) irígy szemmel tekint az ő szeretett férjére, fiára, leányára.
57. 
Az ő mássa miatt, a mely elmegy tőle és gyermekei miatt, a kiket megszül; mert megeszi ezeket titkon, mikor mindenből kifogy, a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged a te városaidban.
58. 
Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted e törvény minden ígéjét, a melyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed e dicsőséges és rettenetes nevet, az Úrét, a te Istenedét:
59. 
Csudálatosakká teszi az Úr a te csapásaidat, és a te magodnak csapásait: nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké.
60. 
És reád fordítja Égyiptomnak minden nyavalyáját, a melyektől irtóztál vala, és hozzád ragadnak azok.
61. 
Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, a melyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz.
62. 
És kevesen maradtok meg, a kik annak előtte oly sokan voltatok, mint az égnek csillagai; mivelhogy nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára.
63. 
És a miképen örvendezett az Úr rajtatok, hogy jót tett veletek és megsokasított titeket: akképen fog örvendezni az Úr rajtatok, hogy kiveszt és kipusztít titeket; és ki fogtok gyomláltatni arról a földről, a melyre te bemégy, hogy bírjad azt.
64. 
És szétszór téged az Úr minden nép közé, a földnek egyik végétől a földnek másik végéig; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket, a kiket sem te nem ismertél, sem a te atyáid: fát és követ.
65. 
De e nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma; mert rettegő szívet, epedő szemeket és sóvárgó lelket ád ott néked az Úr.
66. 
És a te életed kétséges lesz majd előtted: és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben.
67. 
Reggel azt mondod: Bárcsak estve volna! estve pedig azt mondod: Bárcsak reggel volna! - a te szívednek rettegései miatt, a melylyel rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, a melyet látsz.
68. 
És visszavisz téged az Úr Égyiptomba hajókon, azon az úton, a melyről azt mondtam néked, hogy nem fogod azt többé meglátni! És áruljátok ott magatokat a ti ellenségeiteknek szolgákul és szolgálóleányokul, de nem lesz, a ki megvegyen.


Jézus minden szava, minden gondolata homlokegyenest ellenkezik az Ószövetség tartalmával. Jézus szakított Jehova vallásával, a keresztények nem tették meg ugyanezt. Nekem jobban tetszik Jézus tanítása. Elutasítom az Ószövetséget ugyanúgy, ahogy ő is tette. Kérlek benneteket, hogy ezt a cikket ne úgy vegyétek, hogy mindent elutasítok abból, amit a keresztények vallanak. A kereszténység egy nagy kuszaság, és éppen a legnagyobb tanítójuk szavait nem veszik komolyan. Valóban nem! Ha odafigyelnének arra, amit a Mester mondott, felkapták volna a fejüket a szent Bibliájuk fentiekhez hasonló mondataira és elutasították volna azokat.


(Michelangelo Mózes szobra, Róma San Pietro in Vincoli templom)


Kategória: Cikkek | Hozzáadta: Evia
Megtekintések száma: 2947 | Hozzászólások: 22 | Helyezés: 0.0/0 | Megosztás: Megosztás a Facebookon

Összes hozzászólás: 221 2 »
0  
22 Evia   (2015-07-13 10:58) [Eredeti anyag]
Éppen 4 év telt el azóta, hogy ezt a cikket megírtam és mertem publikálni. A hozzászólásokat ismét végigolvastam (annak idején sajnos törölnöm kellett belőlük, a személyeskedő és agresszív tartalmak miatt). A legtöbb hozzászólást azonban meghagytam bizonyítékul arra, hogy a hazugságokkal elbutított emberek a saját nézeteikért képesek agresszív vitákba keveredni még akkor is, ha a téma a szeretet.

A vita mára okafogyottá vált. Akkoriban azt a felismerésemet közöltem, hogy valami gond van a keresztények istenével és az egész kereszténységgel, nem csak a katolikus vallással. Ezek még 4 évvel ezelőtt is merész gondolatok voltak. Akkor is megvoltak a fanatikusok és a magukat felvilágosultaknak nevező bigottak, akik utolsó leheletükig védték a hitüket. Én úgy tartom, hogy ahhoz, hogy tisztán lássunk, az alapoktól kell elindulnunk.

A korábbi cikknek és a hozzászólásoknak már nincs értelmük, mert olyan dologról folyik a vita, ami teljesen más formában, más létsíkon és más minőségben létezik. A bibliai "Úr"-nak semmi köze nincs a Teremtőhöz. Ezt ma már tudom. Igaz, akkoriban is hasonlóan gondoltam, de hiányzott még egy láncszem. Az a bizonyos láncszem mindig is az orrunk előtt volt (több ezer éve) és én is láthattam volna... Erről későbbi cikkeimben írni fogok, mert kötelességem megtenni. Ugyanis a jelenleg működő vallások és legtöbb spirituális tan a fejlődésünket tartja vissza. És nem feltétlenül a technikai fejlődésre gondolok. Ennél jóval fontosabb a lélek fejlődése, az isteni esszencia befogadása.

0   Spam
21 Evia   (2011-07-29 14:12) [Eredeti anyag]
Figyelmeztetés: Kropper, az arroganciád nem megengedett. Megkérlek, ne sértegesd a tagjainkat akkor sem, ha úgy gondolod, téves az elgondolásuk. Továbbá felhívom a figyelmedet, hogy a "Térj meg" és a "Vezekelj" felszólítások szintén nem megengedettek az oldalunkon. Sem politikai, sem vallási meggyőződésünket nem erőszakolhatjuk a másik emberre illetve nem utasíthatunk másokat arra, hogy kövessék azokat.

0   Spam
20 kropper   (2011-07-29 13:14) [Eredeti anyag]
Quote
Mégis, az ő tanításaira épülő uralkodó egyház szöges ellentétben áll szinte mindennel, amit Jézus mondott. Az a szomorú az egészben, hogy most, a 21. században sokak számára ez még mindig nem egyértelmű.


Erre tudnál példákat mondani? Nekem van néhány ilyen gondolatom, de őszintén kíváncsi vagyok, te mire gondolsz.

0   Spam
19 kropper   (2011-07-29 13:12) [Eredeti anyag]
@Evia ls Robi: sajnálom, hogy a szeretet címen eladott maszlagot ennyire mélyen beszívtátok magatokba, és nem veszitek észre, hogy mi a valódi szeretet. Szeret nincs értelem nélkül, ezt nagy-nagyon rég már megmondta valaki. Az érzelgős szentimentalizmus nem szeretet. A buta hiába szeret, csak kárt okoz vele. Elhiszem, hogy ezt nagyon nehéz lenne elfogadnotok, a kognitív disszonancia mocsara már örökre elutasíttatja veletek a gondolkodás képességét, ezáltal a valós szeretetet sem tapasztaljátok meg, de még mindig nem késő tudatotokra ébredni. Ha nem ma, ha nem holnap, majd egyszer rájöttök ti is.

Quote
Mondatonként elemzel másokat, mintha te egy intellektuális zseni lennél, aki mindent jobban tud. Bármi a téma, te jobban tudod, és minket, a hülyéket kioktatsz.

A mondatonként való elemzés a figyelmesség jele. De nyilván ezt sem tudod, mert sosem szerettél igazán. Nem tudok mindent jobban, egyetlen téma került szóba. Látod, milyen ronda csúsztatásokat használsz? Ez neked szeretetből fakad? Ez a butaság sugallta hadakozás. Térj meg és láss!

Quote
Veronika azonnal rátapintott a lényegre, arra, amire neked az eddigi életed nem volt elég?

Alaposan átgondoltam, HÁTHA van benne, valami, de sajnos nincs. Totális ökörség. Lehet, hogy magadból indulsz ki, és benned rátapintott valamire Veronika, ekkor viszont magadról beszélj és vezekelj.

Quote
A Szeretetet nem definiálni, hanem érezni kell.

Na ez az ti vallástok, gratulálok! Csináljunk valamit, de egy pillanatra se gondoljunk bele, hogy mit csinálunk. Fanatikus, vak hívők. Szánalmas ez a vergődés, ahogy kikerülve az Isten adta ész képességét hülyítitek magatokat. Nagyon szomorú, hogy ennyire megvetitek Istent, az ő művét, és egy buta játékot magasztaltok helyette, ahol az ember azért ember, mert annak nevezitek. sad

Na, nem baj, ha nem érted, Robi. Én is voltam a te szinteden, kinövöd, van remény.

0   Spam
18 Evia   (2011-07-29 10:36) [Eredeti anyag]
Szia Kristály,
Igen, így igaz. A zsidók szent könyve, vallási és történelmi írásokat, jövendöléseket tanításokat tartalmaz, hasonlóképpen mint a Bhagavad gíta a hindu vallásban. A keresztények a zsidó Bibliát (jelentése: könyvek) összekapcsolták a Jézusról szóló írásokkal (Újszövetség). A keresztények az Újszövetséget az Ószövetség (azaz az ősi Biblia) folytatásának tekintik. De mint tudjuk, az Ószövetség sokkal régebben íródott, és nem a keresztényeknek, hanem a zsidóknak, aki azóta sem fogadják el Jézust messiásnak, és vallásukban sem szerepel Jézus.

"A Bibliát valójában könyvek alkotják. Héber nyelvű része az Ószövetség 39 könyvet tartalmaz, a Görög nyelvű része az Újszövetség 27 könyvből áll. Ezek a könyvek lettek egybeszerkesztve és Arám nyelvre fordítva Kr.u 150-ben, de a hivatalos Biblia csak a Görög Újszövetség véglegesítésével Kr.u. 367-ben jelent meg." (Forrás: http://szellemkardja.com/Pages/Biblia/Biblia1.html )

A Biblia "jó talaj" a vallásoknak, könnyen félremagyarázható. Jézus szavai azonban a legtöbb esetben konkrétak és világosak. Mégis, az ő tanításaira épülő uralkodó egyház szöges ellentétben áll szinte mindennel, amit Jézus mondott. Az a szomorú az egészben, hogy most, a 21. században sokak számára ez még mindig nem egyértelmű.

0   Spam
17 Evia   (2011-07-28 16:56) [Eredeti anyag]
@Robi
Quote
Hol a bukfenc?

Hát itt:

+1   Spam
16 Robi   (2011-07-28 16:46) [Eredeti anyag]
kropper
Quote
Na, tudod definiálni a szeretet? Most mutasd meg, ne a levegőbe beszélj!


A Szeretetet nem definiálni, hanem érezni kell.

Quote
Jelezném, hogy ez logikai bukfenc. Ha vallás, és mögötte az isten az egy is biztosat igyekszik megragadni. Ha te az egy és biztosat szabadon választod, akkor az már távolról sem biztos, hanem egy ízléshez adoptált kegytárgy.


Hol a bukfenc? Sajnálom, de erre céloztam happy

Quote
Hát bizony az őszinte igazság sokszor fáj, sajnálom, de abból lehet tanulni. A vak sebnyalogatás nem visz előre.


Na akkor most jól figyelj: Mondatonként elemzel másokat, mintha te egy intellektuális zseni lennél, aki mindent jobban tud. Bármi a téma, te jobban tudod, és minket, a hülyéket kioktatsz. Lefogadom, hogy ebben a hozzászólásomban is találsz hibát, és nagy boldogan leírod. Fáj neked, hogy Veronika azonnal rátapintott a lényegre, arra, amire neked az eddigi életed nem volt elég? Hogy ő rájött, hogy a Szeretet a legfontosabb és a VALLÁS MELLÉKES(!).

+2   Spam
15 Evia   (2011-07-28 16:10) [Eredeti anyag]
Köszönöm, Kropper. Sokat tanultunk a hozzászólásaidból. És köszönöm azt is, hogy élőben bemutattad: semmit nem ér semmilyen vallás szeretet nélkül. Az érveink szétmorzsolódnak, ha nem tartja össze az egymás iránt érzett tisztelet és csak önmagunk igazát próbáljuk bizonygatni. Tulajdonképpen némileg választ is adtál a címben lévő költői kérdésre: "Miért nem vagyok keresztény?" Nem szeretnék senkit elítélni, mert az indulataink és érzéseink is változnak az idő haladtával. Nem csak a tapasztalataink és a tudásunk befolyásolja az érzelmi állapotunkat, hanem egy-egy szituáció is képes arra, hogy indulatokat váltson ki belőlünk. Az ember olyannak képzeli el az Istenét, amilyen ő maga. Ennek egyik oka, hogy saját negatív tulajdonságait egy makulátlan ideálképbe helyezi.

Minden kedves Tagunknak szeretném a figyelmébe ajánlani ennek a cikknek a hozzászólásait, valamint a Szkeptikus Fórum oldalán lévő beszélgetéseket Istenről és a Szeretetről. Ahogy írtam a linkajánlóban: "Olyan, mintha egy kocsmában lennénk politikai választások előtt"

Ne kövessük el azt a hibát, hogy a saját érveinket agresszióval, netán gyűlölettel a szívünkben próbáljuk megvédeni, különösen akkor, ha ez a téma tiszteletet érdemel (mint a Szeretet és Isten fogalma).

A magam részérő szeretném Robi szavaival lezárni ezt a különös és tanulságos beszélgetést:
Quote
Mindenki csak találgat, milyen(ek) lehet(nek) az Isten(ek). Igen, lehet hogy több isten van, lehet hogy csak egy. Ki tudja? Mi biztos nem. Olyan dolgokban kell (lehet :P) hinni, aminek értelme is van, például a Szeretet vagy a segítőkészség vagy a kölcsönös bizalom (és még sorolhatnám).

0   Spam
14 kropper   (2011-07-28 15:51) [Eredeti anyag]
@Robi:
Quote
Hogy mered Veronikát szidni??

Szidni? Hát bizony az őszinte igazság sokszor fáj, sajnálom, de abból lehet tanulni. A vak sebnyalogatás nem visz előre.

Quote
Sokkal értelmesebb dologról beszélt, mint te.

Nem volt szándékom értelmességi versenyben részt venni. Ha te ezen tengely mentén értékeled a világot, az sokmindent megmagyaráz sad

Quote
A Szeretetről. Jézus is a szeretetről beszélt, és ha valaki, akkor Ő tudja, mi a fontos. A Szeretet minden vallásnál, konfliktusnál és háborúnál fontosabb.

Szinte lefogadom, hogy gőzöd nincs, mi az a szeretet... Az ilyen elvakult hozzáállás, ami legjobban fáj. Az nem baj, ha valaki buta, de ha a zászlajára tűzi a szeretetet és tévtanokat hirdet, az árulás.

Na, tudod definiálni a szeretet? Most mutasd meg, ne a levegőbe beszélj!

Quote
Szabadok vagyunk, mindenki szabad. Ne merje nekem más megmondani, hogy milyen vallásban higgyek, hogy szerinte Isten milyen, és milyen erkölcsi normákat mond.

Jelezném, hogy ez logikai bukfenc. Ha vallás, és mögötte az isten az egy is biztosat igyekszik megragadni. Ha te az egy és biztosat szabadon választod, akkor az már távolról sem biztos, hanem egy ízléshez adoptált kegytárgy.

0   Spam
13 kropper   (2011-07-28 15:44) [Eredeti anyag]
Quote
Az oldalunk neve: "A Világ, ahol élünk... Művészeti és ezoterikus közösségi oldal" Nem tartom logikus következtetésnek azt a megjegyzést, miszerint egy ízlésemnek megfelelő vallást keresnék magamnak. Ha vallást keresnék, nem ez lenne az oldal címe.


Ezek szerint nem az oldal címének szellemében nyilatkoztál, sajnálom, ha önellentmondásos vagy, de nem rovom fel.

Quote
A keresztény vallások az egyik legagresszívabb istent mutatják be a hívőknek.
Ez tévedés. Ha te ennyire ismered a kereszténységet, akkor olyanról mondasz véleményt, amit nem ismersz. És ez nem bölcs, még ezo-maszlag országban se, tévednék? biggrin

Quote
Az, hogy nem azt írtad le amit eredetileg gondoltál, feltételezése annak, hogy nem a kivesézésem volt a célod, hanem a Bibliát és az egyházat jöttél védeni.


Tévedés! Semmi késztetést nem érzek védeni az Egyházat, én pont egy abból kiábrándult ember vagyok. Én a józan észt igyekeztem védeni, ugyanis látszólag nem annak fényében ítélkezel felette, hanem indulatból és/vagy elfogultan és/vagy hiányos ismeretek alapján.

Ebből következőn számos további következtetésed is téves.

+1   Spam
12 Robi   (2011-07-27 20:32) [Eredeti anyag]
kropper:
1. Hogy mered Veronikát szidni?? Sokkal értelmesebb dologról beszélt, mint te. A Szeretetről. Jézus is a szeretetről beszélt, és ha valaki, akkor Ő tudja, mi a fontos. A Szeretet minden vallásnál, konfliktusnál és háborúnál fontosabb.
2. Szabadok vagyunk, mindenki szabad. Ne merje nekem más megmondani, hogy milyen vallásban higgyek, hogy szerinte Isten milyen, és milyen erkölcsi normákat mond. Mindenki abban hisz amiben akar. Ha úgy tartja kedve a szabad embernek, akkor akár egy teljesen új vallást is alapíthat saját szabályokkal.
3. Mindenki csak találgat, milyen(ek) lehet(nek) az Isten(ek). Igen, lehet hogy több isten van, lehet hogy csak egy. Ki tudja? Mi biztos nem. Olyan dolgokban kell (lehet :P) hinni, aminek értelme is van, például a Szeretet vagy a segítőkészség vagy a kölcsönös bizalom (és még sorolhatnám).

0   Spam
11 Evia   (2011-07-27 15:12) [Eredeti anyag]
Quote
Vedd észre, hogy innentől kezdve nem beszélhetünk arról, hogy te keresed az Istent, hanem csak arról, hogy szeretnél találni egy ízlésednek megfelelő vallást.
Quote
Ez a te igen durva megjegyzésed!Hogy mersz ilyet írni! Keresd Jézus szavait annak értéke van!

Ez a megjegyzés pusztán logikus következménye a leírtaknak...


Az oldalunk neve: "A Világ, ahol élünk... Művészeti és ezoterikus közösségi oldal" Nem tartom logikus következtetésnek azt a megjegyzést, miszerint egy ízlésemnek megfelelő vallást keresnék magamnak. Ha vallást keresnék, nem ez lenne az oldal címe.

Quote

Quote
Írtál olyat is,ami nem azt jelzi amit közölni szeretnél.

Örülök, hogy telepatikus képességednek hála belém láttál és ezt össze tudtad hasonlítani azzal, amit leírtam. Figyelmeztetlek, az ezoterikus maszlag idegen az Egyháztól, döntsd el hova tartozol!

Természetesen tudom, hogy csipkelődésnek szántad... De azért szeretnék egy megjegyzést fűzni hozzá: Az, hogy nem azt írtad le amit eredetileg gondoltál, feltételezése annak, hogy nem a kivesézésem volt a célod, hanem a Bibliát és az egyházat jöttél védeni. Ezt én is így gondolom. Ehhez nem kell telepátia, csak némi jó szándék.
Mindamellet nem fogadom el azt, hogy a telepátia "ezoterikus maszlag" lenne. Ha van kedved hozzá, megvitathatjuk ezt is, mondjuk az oldal fórumában.

0   Spam
10 Evia   (2011-07-27 13:14) [Eredeti anyag]
Ajaj!
"túl mélyen lubickolsz a keresztény sablonok mocsarában." Ne személyeskedjünk és főleg ne sértsük a másik embert. Veronika is a személyeskedésre kapta fel a fejét. Ezért írta, hogy durva a megjegyzésed.

"Menj el innen, éld a "hited"" Miért menne el innen? A közösségünk aktív tagja akkor is, ha úgy gondolja, nem érdemes a Biblián vitatkozni. Ahhoz, hogy az egyik tagunkat eltanácsoljuk az oldalról, erős indok kell és minden esetben adminisztrátori feladat. Kérlek, ezt tartsd szem előtt.

Egyébként nem értem, mi bajod Veronikával, amikor semmi olyat nem írt, ami az itt leírt nézeteiddel ellenkezne.

0   Spam
9 kropper   (2011-07-27 11:40) [Eredeti anyag]
@Veronika: attól tartok, mi nem értjük meg egymást, mert túl mélyen lubickolsz a keresztény sablonok mocsarában. Találd meg ott az utad, ne próbálj bölcselkedni arról, amit nem mersz világosan látni.

Quote
Csak egy Hit létezik amit vallásnak nevezünk, a Szeretet!

Ezzel még akár személyesen egyet is érhetnék, de jeleznem kell, hogy nem mindenki látja így a világon. Ebből kifolyólag agresszív és támadó ez a deklaráció, Jézus szelídségéhez semmiképp sem méltó.

Quote
A Biblia nem vita téma!Nagyon kicsinyes dolog vitatkozni az Íráson

Ezt bizonyára Eviának címezted, őneki vannak gondjai az írással, és a szerinte ellentmondásos jellegével. Ne vedd magadra Evia, szerintem nem kicsinyes vitatkozni az Írásról, ezt csak azok mondják, akik félnek a vitától, mert kishitűek. Jézus nem tért ki a kérdések elől, mindenre meg tudott felelni.

Quote
A Hitet élni kell,és nem vitatkozni.

Hiszen magadnak ellentmondasz, miért jöttél ide vitatkozni? Menj el innen, éld a "hited". Látod, ekkora a hited, hogy ellentmondasz ilyen könnyen magadnak? Mélyítsd el, imádkozz többet!

Quote
Írtál olyat is,ami nem azt jelzi amit közölni szeretnél.

Örülök, hogy telepatikus képességednek hála belém láttál és ezt össze tudtad hasonlítani azzal, amit leírtam. Figyelmeztetlek, az ezoterikus maszlag idegen az Egyháztól, döntsd el hova tartozol!

Vedd észre, hogy innentől kezdve nem beszélhetünk arról, hogy te keresed az Istent, hanem csak arról, hogy szeretnél találni egy ízlésednek megfelelő vallást.
Quote
Ez a te igen durva megjegyzésed!Hogy mersz ilyet írni! Keresd Jézus szavait annak értéke van!

Ez a megjegyzés pusztán logikus következménye a leírtaknak. Nem az én alkotásom. Ha mersz gondolkozni, te is rájössz. Ha nem mersz, akkor ne tégy úgy, mintha tudnál! A bátorságom csak abban áll, hogy én merek gondolkozni, és leírni, amit az Isten adta eszünk diktál. Van, aki ezt a tálentumát elpazarolja és vak hittel tölti meg, elfojtva a bölcsesség adományát. Nem irigyellek emiatt sad Azt tanácsolom, keresd Jézus szavait, azoknak értéke van!

0   Spam
8 kropper   (2011-07-27 11:27) [Eredeti anyag]
@Evia:
Quote
Vallástól függetlenül léteznek olyan nemes lelkű emberek, akikre felnézek és akiket nagyszerűnek tartok. De ez nem zárja ki azt, hogy magát az intézményt nem fogadom el és nem osztom a nézeteit az Ószövetségről.


Rendben, persze mindig nyitva áll az intellektuális lehetőség, hogy képzeletben szétválasszuk ami szétválaszthatatlan. Meglepne, ha Placid atya is úgy látná a dolgot, mint te, s azt mondaná, ő a kereszténység nélkül is ugyanilyen lenne, s vallása nem tartozik hozzá az ő lényegéhez.

1-15 16-22
Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]


   Chat  


Üdvözöllek
Keresés
Chat szoba
Thomas Kinkade

Thomas Kinkade
Thomas Kinkade festményei
Álomszép poszterek

Evia mandalák


Csodálatos mandala poszterek papírra és vászonra

Kedvenc linkek

Kedvenc linkjeink megtekintése, linkek ajánlása és feltöltése

Idézeteink

Neked hoztam...

Közérdekű infó

Olyan, az oldalunktól független fontos információk, amelyekről érdemes tudnunk. (Csalások, átverések e-mail vírusok stb.)

Barátaink oldalai
Copyright Evia © 2023